Algemene Voorwaarden

aanwijzingen voor het gebruik van deze website

Let ook op de aanvullende voorwaarden!

0
Jaren actief
0 +
Blogberichten
0 +
Puzzleboeken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Levering en uitvoering

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de gebruiker producten, digitale inhoud en/of activiteiten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of activiteiten door Timelessgift.nl worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Timelessgift.nl;

Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de gebruiker of Timelessgift.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Timelessgift.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan gebruikers aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Timelessgift.nl en de gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor levering vanaf afstand van digitale inhoud en/of activiteiten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van Timelessgift.nl

Naam Timelessgift.nl: Mai Smits
mede actief onder de naam: Digim@ri

Contactpersoon: info@timelessgift.nl

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 – 17.00 uur

KvK-nummer: nvt
BTW nummer: nvt

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Timelessgift.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Timelessgift.nl en gebruiker.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Timelessgift.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Timelessgift.nl zijn in te zien en dat zij op verzoek van de gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Omat de overeenkomst op afstand altijd elektronisch wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. Als Timelessgift.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Timelessgift.nl niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Wanneer u het aanbod aanschaft heeft u automatisch toestemming gegeven om bovenin de website vermeld te worden. Wilt u dit niet dan heeft u het recht om dit te laten verwijderen/niet opgenomen te worden. Neem hiervoor simpelweg contact op via info@Timelessgift.nl

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Timelessgift.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Timelessgift.nl is bevestigd, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Timelessgift.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de gebruiker elektronisch kan betalen, zal Timelessgift.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Timelessgift.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van aanvragen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Timelessgift.nl kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Timelessgift.nl geaccepteerde aanvragen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een aanvraag niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de aanvraag geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Timelessgift.nl tot het moment van bezorging aan de gebruiker of een vooraf aangewezen en aan Timelessgift.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende bepalingen bij Algemene Voorwaarden Timelessgift.nl

In aansluiting op de Algemene Voorwaarden van Timelessgift.nl, zijn de volgende bepalingen (‘TG Voorwaarden’) van toepassing op de tussen Timelessgift.nl(‘TG’) en Gebruiker (‘Abonnee’ of ‘Gebruiker’) gesloten overeenkomsten (‘Overeenkomst’) met betrekking tot een door Gebruiker afgesloten abonnement (‘Abonnement’) op door Timelessgift.nl uitgegeven digitale uitgaven (‘Uitgaven’) dan wel met betrekking tot een online aanvraag middels de door Timelessgift.nl geëxploiteerde website (‘Website’).

Timelessgift.nl is gevestigd te Alphen ad Rijn aan de Emmalaan 115, 2405 GC Alphen aan den Rijn.

Bij tegenstrijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden van Timelessgift.nl.

Wijziging TG Voorwaarden

1. TG kan de TG Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd in de Nieuwsbrief dan wel op de website. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op toekomstige Overeenkomsten. In geval van een wijziging van de TG Voorwaarden die tot gevolg heeft dat TG een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Gebruiker het recht het Abonnement binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Adresgegevens

2. Abonnee dan wel Gebruiker is verplicht bij het aangaan van een Overeenkomst correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als factuurgegevens, dienen minimaal 14 dagen voor verschijning van de te verschijnen titel, aan TG te worden gemeld. Indien dit later gebeurt, kan juiste levering niet worden gegarandeerd.
3. Uitvoering van de Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Abonnee dan wel Gebruiker opgegeven adres en/of e-mailadres.

Prijzen en Betaling

4. Het abonnement is gratis.
5. TG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het abonnementsgeld en de prijzen van de door haar geleverde uitgaven (‘Producten’) te wijzigen doch niet binnen 3 maanden nadat Partijen de Overeenkomst zijn aangegaan. TG zal een wijziging in het abonnementsgeld alsdan in de Nieuwsbrief dan wel op de Website publiceren. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is het gewijzigde abonnementsgeld vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende en nieuwe Abonnementen. Indien Abonnee het niet eens is met deze prijsverhoging dient Abonnee dit binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging te melden. Alsdan is Abonnee gerechtigd het Abonnement te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Het is TG toegestaan jaarlijkse haar prijzen aan te passen in overeenstemming met de inflatie-indexatie. Dit wordt niet gezien als een prijswijziging zoals hierboven vermeld.
6. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop het Abonnement dan wel de Overeenkomst tot stand komen, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
7. In geval van betaling middels factuur dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
8. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door TG worden geïnd.
9. Het storneren van een door TG (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.
10. Indien Abonnee of Gebruiker een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is TG gerechtigd (de uitvoering van) het Abonnement dan wel Overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
11. Indien er voor Belgische abonnementen geen mandaat is afgegeven zal er geen automatische verlenging plaatsvinden. Het abonnement zal na de eerste periode automatisch stopgezet worden.

Derden

11. TG kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van derden, waaronder leveranciers. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk gemeld.
12. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Overeenkomst ten behoeve van TG worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door TG ingeschakelde derden.
13. Onverminderd het bepaalde in punt 12. zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen TG en Abonnee dan wel Gebruiker en kunnen derden die geen partij zijn bij de Overeenkomst hieraan geen rechten ontlenen.

Privacy

14. Bij het aangaan en de uitvoering van het Abonnement dan wel de Overeenkomst verwerkt TG persoonsgegevens van Abonnee en Gebruiker.
15. Bij doorlopende abonnementen wordt het IBAN nummer van de betaling opgeslagen voor de verwerking van de automatische incasso.
16. Al het gebruik van de door Abonnees en Gebruikers verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van TG is gedetailleerd vastgelegd hoe TG met de gegevens van de Abonnees en Gebruikers omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Rechten

17. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de digitale Uitgaven en de Website, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij TG en/of haar licentiegevers.
18.Het is Abonnee dan wel Gebruiker niet toegestaan de naam, inhoud en/of lay-out van de digitale Uitgave of inhoud van de Website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van TG.

Bezorging c.q. beschikbaarstelling

19. Levering vindt in beginsel uitsluitend plaats in Nederland. Een verzoek tot levering in het buitenland kan ingediend worden bij Timelessgift.nl.
TG is nimmer verplicht een dergelijk verzoek te accepteren. TG kan aan levering in het buitenland aanvullende voorwaarden stellen, zoals het in rekening brengen van extra verzendkosten.
20. Klachten over de bezorging c.q. beschikbaarstelling van een Uitgave dienen als volgt kenbaar te worden gemaakt:

Indien het een printuitgave betreft, dient Abonnee het volgende bezorgmoment van de postbezorger af te wachten. Indien de printuitgave alsdan niet is bezorgd, kan Abonnee na verloop van 24 uur na het verstrijken van deze bezorgperiode aan de abonneeservice van de betreffende Uitgave doorgeven dat de Uitgave niet bezorgd is. De Uitgave wordt in dat geval binnen 7 tot 9 werkdagen nagezonden.
Indien het een digitale Uitgave betreft kan Abonnee klachten over de beschikbaarstelling kenbaar maken op de in de Uitgave aangegeven wijze.

Levering van cadeaus

21. De levering van een eventueel cadeau vindt plaats binnen 30 (dertig) dagen na totstandkoming van het Abonnement, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd, echter nooit eerder dan na ontvangst van de eerste termijn van het Abonnementsgeld door TG.
22. In geval van tussentijdse opzegging of ontbinding van het Abonnement om een reden die niet is toe te rekenen aan TG, is TG gerechtigd – naar keuze van TG – het cadeau terug te vorderen of de restwaarde van het cadeau in rekening te brengen bij Abonnee.
23. Het geleverde cadeau moet de eigenschappen bezitten die Abonnee bij normaal gebruik mag verwachten. Indien dit niet het geval is, dient Abonnee TG daarvan binnen twee (2) maanden na constatering van het gebrek , schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Wijziging of staking Uitgave

24. TG is gerechtigd om naar eigen inzicht de omvang, inhoud, samenstelling, lay-out, verschijningsvorm, -moment en/of -frequentie van een digitale Uitgave te wijzigen, een digitale Uitgave te staken en/of te vervangen door een andere digitale uitgave, al dan niet in dezelfde verschijningsvorm en/of -frequentie.
25. TG is voorts gerechtigd eventuele speciaal voor Abonnees bestemde aanvullende diensten te wijzigen of te staken.
26.TG zal er in geval van wijzigingen als bedoeld in punt 24 en 25 voor zorgen dat de betreffende digitale Uitgave in kwalitatief en kwantitatief opzicht in redelijke verhouding blijft tot het Abonnementsgeld dan wel het Abonnementsgeld aanpassen.
27. In geval van een staking van een digitale Uitgave zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van de digitale Uitgave.
28. In het geval van vervanging van een digitale Uitgave door een andere digitale uitgave of een wijziging van de digitale Uitgave waardoor de digitale Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door TG toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van de eerste vervangende of aangepaste digitale Uitgave, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling

Toegang tot digitale Uitgaven

29. De inloggegevens die Abonnee toegang geven tot een digitale Uitgave zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is Abonnee niet toegestaan om derden via zijn account toegang te verlenen tot een digitale Uitgave of zijn inloggegevens op enigerlei wijze (commercieel) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
30. Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn inloggegevens en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht, met uitsluiting van ontoelaatbare handelingen die door TG of haar medewerkers via dit account worden verricht. Indien en zodra Abonnee vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn account dient hij TG daarvan direct op de hoogte te stellen. TG is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar digitale Uitgaven en haar overige Abonnees en Abonnee dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
31. Abonnee mag de betreffende digitale Uitgave slechts voor eigen gebruik downloaden en/of uitprinten. Het is niet toegestaan de digitale Uitgave op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken. Indien TG aanwijzingen heeft dat Abonnee het in punt 29 genoemde verbod overtreedt, is TG gerechtigd om de toegang van tot de betreffende digitale Uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden, behoudens weerlegging van dat vermoeden door Abonnee. Het blokkeren van de toegang laat het recht van TG om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief de gemaakte kosten) op Abonnee te verhalen onverlet.

Herroepingsrecht

32. Klant heeft het recht een Overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door toezending van een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan TG. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de in iedere Nieuwsbrief vermeldde link danwel per email aan info@Timelessgift.nl
33. De ontbindingstermijn genoemd in punt 32 gaat in op het moment van ontvangst van digitale Uitgave (of indien meerder digitale Uitgaven zijn aangevraagd in één Overeenkomst de laatste digitale Uitgave van aanvraag). Indien het een digitaal product betreft, vangt het herroepingstermijn aan bij het sluiten van de Overeenkomst.
34. In geval van ontbinding dient Gebruiker ontvangen Uitgave binnen 14 dagen na het verzenden van de in punt 32 bedoelde verklaring tot ontbinding voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking terug te zenden, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Gebruiker komen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en 8 van de algemene voorwaarden van Timelessgift.nl
35. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Gebruiker is voldaan en na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen op basis van punt 34 van deze voorwaarden, door TG binnen 14 dagen na ontvangst van de in punt 32 van deze voorwaarden bedoelde verklaring tot ontbinding worden gerestitueerd aan Gebruiker, doch – indien van toepassing – niet eerder dan dat TG de reeds geleverde Uitgave retour heeft ontvangen.

Tenzij Timelessgift.nl aanbiedt de uitgave zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de uitgave heeft ontvangen of tot de Gebruiker aantoont dat hij de uitgave heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.”

36. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
(i) Producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke Producten;
(ii) overige Overeenkomsten, waaronder de levering van kranten en tijdschriften anders dan via een abonnement, als genoemd in artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek.

Klachten

37. Klachten in verband met via de Website geplaatste Aanvragen dienen binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld aan TG. Zie voor adres gegevens de aanvullende bepalingen bij Algemene Voorwaarden Timelessgift.nl op pagina 1.